ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

www.skincareexperts.gr

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Οι ακόλουθοι «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις» έχουν θεσπιστεί από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία: «SKINCARE EXPERTS PRIVATE COMPANY» και τον διακριτικό τίτλο: «SKINCARE EXPERTS» που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 39, ΤΚ 10559, Αθήνα, Ελλάδα), με ΑΦΜ: 800694799, ΔΟΥ: Α΄ Αθηνών, με αριθ. ΓΕΜΗ: 136875603000 και τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: [email: [email protected]], καλούμενη στην συνέχεια του παρόντος χάριν συντομίας: «SKINCARE EXPERTS».

Η «SKINCARE EXPERTS» έχει στην κυριότητά της και νομίμως λειτουργεί και διαχειρίζεται τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα που φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο www.skincareexperts.gr, την οποία θέτει στη διάθεση των όλων των επισκεπτών και χρηστών με σκοπό την ενημέρωση και την παροχή γενικών πληροφοριών αναφορικά με την δραστηριότητα της εταιρείας, τους σκοπούς της αλλά και την αναζήτηση μελλοντικά πιστοποιημένων – συνεργαζόμενων με την εταιρεία κέντρων αισθητικής και κοσμητολογίας με την, σύγχρονη, δυνατότητα εισόδου των χρηστών/ εγγεγραμμένων μελών της σε σελίδα με όνομα και κωδικό χρήστη για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού (εκπαιδευτική πλατφόρμα).

Αναλυτικότερα, η «SKINCARE EXPERTS» παρέχει στους επισκέπτες πληροφορίες για τους στόχους και της δράσεις της, την δυνατότητα αναζήτησης και επιλογής πιστοποιημένων ή δυνάμενων να πιστοποιηθούν κέντρων με την χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας, με τοπικά κριτήρια, την εικόνα και αξιολόγηση της εταιρείας από τρίτους, πλούσιο πληροφοριακό υλικό για την αισθητική κοσμητολογία, γενικές πληροφορίες σε θέματα υγείας και ευεξίας. 

Επιπλέον, των παραπάνω, πέραν από το σύνολο των επισκεπτών, η «SKINCARE EXPERTS» απευθύνεται ειδικά και εξειδικευμένα και στα εγγεγραμμένα Μέλη/ Χρήστες της που ως επαγγελματίες παρέχουν υπηρεσίες αισθητικής – κοσμητολογίας και ομορφιάς, προσφέροντάς τους την δυνατότητα προβολής και προώθησης των υπηρεσιών τους με περιγραφή των παροχών και του ωραρίου λειτουργίας τους [με δυνατότητα αναζήτησης και επιλογής τους από τους χρήστες με φίλτρο περιοχών], ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό (βιβλιογραφικά δεδομένα, άρθρα, παρουσιάσεις και βίντεο – Εκπαιδευτική Πλατφόρμα) με στόχο την βελτίωση των παροχών και υπηρεσιών τους σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο ως επιχειρήσεων, την παροχή εκ μέρους της εταιρείας υπηρεσιών μάρκετινγκ, τρόπους διαχείρισης, προβολής και προώθησης του χρήστη από τον ίδιο με προσφορά των καλύτερων μέσων και εργαλείων, με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας και του επιχειρηματικού τους προφίλ.  

Η «SKINCARE EXPERTS» μπορεί, ανάλογα με την ανάπτυξη και την εξέλιξη των υπηρεσιών της, να επεκτείνει ή να τροποποιήσει τις υπηρεσίες της, να συμπεριλάβει καινούργιες ή να προβεί σε αντικατάσταση υπηρεσιών, δραστηριοτήτων ή περιεχομένου.

Oι παρακάτω περιγραφόμενοι «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις» καθορίζουν τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους η «SKINCARE EXPERTS» παρέχει την πλοήγηση του δικτυακού τόπου και την χρήση των υπηρεσιών χωρίς εγγραφή Μέλους στον οποιονδήποτε επισκέπτη αλλά και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλοήγηση με log in (είσοδο χρήστη) προς τα εγγεγραμμένα Μέλη (επαγγελματίες Αισθητικούς), και αποτελούν τους νομικά δεσμευτικούς όρους μεταξύ της «SKINCARE EXPERTS» και των επισκεπτών και των Χρηστών/ εγγεγραμμένων Μελών. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως ηλεκτρονικού μέσου που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες και τα Μέλη για την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα www.skincareexperts.gr.

Με την πρόσβαση και την πλοήγηση στο διαδικτυακό τόπο από τον επισκέπτη ή/και την εγγραφή των Χρηστών και των Επιχειρήσεων ως Μέλη στις υπηρεσίες της «SKINCARE EXPERTS», βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των Επισκεπτών, Χρηστών και των Επιχειρήσεων, όπως αυτές νομίμως εκπροσωπούνται, των παρόντων «Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων) (συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies).

Σε περίπτωση που ο Επισκέπτης/ Χρήστης /Επιχείρηση διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλει να μην κάνει χρήση οποιασδήποτε εκ των υπηρεσιών της «SKINCARE EXPERTS» που παρέχονται στην ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών αυτών ή ορισμένων εξ’ αυτών από τα ως άνω πρόσωπα, συνεπάγεται, αυτοδίκαια, και την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση εκ μέρους τους με τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από μέρους τους, ενώ με κάθε είσοδό τους επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συμφωνία τους με τους «Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις» που θέτει η «SKINCARE EXPERTS».

Να σημειωθεί ότι η «SKINCARE EXPERTS» δύναται οποτεδήποτε να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος των «Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων» μονομερώς και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/ αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο δικτυακό τόπο. Οι Επισκέπτες και τα Μέλη θα ενημερωθούν για τυχόν τροποποίηση των Όρων, κατά την είσοδό τους στο Δικτυακό Τόπο, οπότε η συνέχιση της πλοήγησης ή/και η χρήση των υπηρεσιών στην ιστοσελίδα από τα ως άνω πρόσωπα να συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη, την αυτόματη και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων «Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων» εκ μέρους τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δεν συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, οφείλει να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή και χρήση των υπηρεσιών της www.skincareexperts.gr, δύνανται δε τα Μέλη να ζητήσουν από την Εταιρεία τη διαγραφή του Λογαριασμού τους από την αντίστοιχη υπηρεσία, με την επέλευση των έννομων συνεπειών που συνεπάγεται η επιλογή αυτή.

Με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της «SKINCARE EXPERTS» στο δικτυακό τόπο, τα Μέλη/Επισκέπτες συναινούν ότι οποιαδήποτε αξίωσή τους κατά οποιουδήποτε τρίτου ή και Μέλους για τυχόν ενέργειες ή/και παραλείψεις τους, περιορίζεται στα πρόσωπα αυτά και ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται στη «SKINCARE EXPERTS» για τις ενέργειες/ παραλείψεις των προσώπων αυτών.

Με την αποδοχή των «Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων» οι επισκέπτες και τα μέλη δηλώνουν ρητά ότι έχουν την δικαιοπρακτική ικανότητα και ελάχιστη  νόμιμη ηλικία για την νομική δέσμευσή τους από τους όρους αυτού και την δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας. 

Η Πολιτική Cookies και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Γενικών Όρων και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Οι επικεφαλίδες των άρθρων των Γενικών Όρων δεν είναι περιοριστικές για την ερμηνεία τους. Οποιαδήποτε αναφορά ή ορισμός σε λέξεις που είναι στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό αυτών.

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της «SKINCARE EXPERTS» είναι ελεύθερη και δωρεάν για τους επισκέπτες, εκτός από το κόστος σύνδεσης μέσω των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του παρόχου του τηλεφώνου και διαδικτύου της επιλογής τους. Ομοίως, και για τους χρήστες η πρόσβαση στην ιστοσελίδα είναι δωρεάν και η πρόσβαση στην υπηρεσία log in (Εκπαιδευτική πλατφόρμα) αποτελεί μέρος της συνολικής συνεργασίας μεταξύ των μελών και της εταιρείας και παρέχεται στο πλαίσιο αυτό.

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η «SKINCARE EXPERTS» διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί ή να τροποποιεί, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την Ιστοσελίδα της καθώς και να αποσύρει ή να τροποποιεί όλες ή κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Σε κάθε περίπτωση η «SKINCARE EXPERTS» δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας της ή οποιουδήποτε μέρους αυτής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όποιος και αν είναι ο λόγος.

Η ιστοσελίδα της «SKINCARE EXPERTS» ενημερώνεται και το περιεχόμενο της ανανεώνεται, ενδέχεται δε να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η «SKINCARE EXPERTS» διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει την λειτουργία της Ιστοσελίδας (ή οποιοδήποτε τμήμα της) ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Το υλικό και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα και απευθύνονται στους επισκέπτες και στους χρήστες δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως συστάσεις ούτε να θεωρούνται ως τέτοιες τις οποίες μπορούν να εμπιστεύονται. Ως εκ τούτου, στο μέτρο που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, η «SKINCARE EXPERTS» αποποιείται κάθε ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε χρήση τέτοιων πληροφοριών.

Είναι αποκλειστικά και μόνον ευθύνη των επισκεπτών και χρηστών να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και να πλοηγηθούν σε αυτήν, καθώς και να διασφαλίσουν ότι έχουν εγκαταστήσει ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Επίσης, οι επισκέπτες και τα Μέλη οφείλουν να είναι βέβαιοι ότι όσοι χρησιμοποιούν την σύνδεσή τους στο διαδίκτυο για να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα γνωρίζουν τους «Γενικούς Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις».

– Ακατάλληλη χρήση της Ιστοσελίδας

Δεν επιτρέπεται η με ακατάλληλο τρόπο χρήση της ιστοσελίδας:

  • με τη συνειδητή εισαγωγή ιών, trojans, bugs, «λογικές βόμβες», χρονικές βόμβες, καταγραφή πληκτρολόγησης, προγράμματα κατασκοπείας, διαφημιστικό λογισμικό ή άλλα στοιχεία, προγράμματα ή κώδικες που επηρεάζουν τη λειτουργία του λογισμικού ή του εξοπλισμού πληροφορικής (ή έχουν σχεδιαστεί με αυτό τον σκοπό) και / ή
  • αποκτώντας ή προσπαθώντας να αποκτηθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον διακομιστή που φιλοξενεί την Ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε άλλον διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την Ιστοσελίδα και / ή
  • διακόπτοντας την υπηρεσία της Ιστοσελίδας με μεμονωμένες ή ταυτόχρονες από πολλές πηγές επιθέσεις.

Σε περίπτωση που υποπέσει κάποιο από τα παραπάνω στην αντίληψή της «SKINCARE EXPERTS» οι παραβιάσεις αυτές θα αναφερθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και σε συνεργασία μαζί τους η εταιρεία θα γνωστοποιήσει την ταυτότητα του φερόμενου ως παραβάτη κατά τα ως άνω. Εάν διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης αυτών των παραβάσεων από οποιονδήποτε, χάνεται, αυτοδίκαια, το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας.

ΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΙΑ

Διευκρινιστικά, για την αποσαφήνιση των όρων που περιέχονται παρακάτω ισχύουν, συμπληρωματικά και οι κατωτέρω ορισμοί:

Εταιρεία: 

Νοείται πάντα η «SKINCARE EXPERTS»  

– Επισκέπτης:

Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο πλοηγείται στο δικτυακό τόπο ή/και κάνει χρήση των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται στο δικτυακό τόπο από τη «SKINCARE EXPERTS» για την χρήση των οποίων δεν απαιτείται εγγραφή Μέλους.

– Χρήστης/ Μέλος/Επιχείρηση:

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό του στην εγγραφή ή/και χρήση της υπηρεσίας της πλατφόρμας με είσοδο χρήστη και αποκλειστικούς κωδικούς (log in) που παρέχεται στο δικτυακό τόπο και ανοίγει Λογαριασμό στην ιστοσελίδα με σκοπό να συμμετέχει στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και να λάβει, αποκλειστικό και εξειδικευμένο, εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό για την προώθηση, προβολή και βελτίωση των υπηρεσιών αισθητικής – κοσμητολογίας και δημιουργία των προϋποθέσεων για την χορήγηση πιστοποίησης, με την σύγχρονη προβολή του ως «SKINCARE EXPERT» κέντρο στην ανοικτή στους επισκέπτες ιστοσελίδα («βρες το κέντρο σου»). Ο Χρήστης αυτονόητα και χωρίς οποιαδήποτε άλλη επισήμανση θεωρείται και επισκέπτης και δεσμεύεται και από τους όρους χρήσης των Επισκεπτών.

Λογαριασμός Μέλους:

Ο Λογαριασμός που ανοίγεται αυτομάτως από την «SKINCARE EXPERTS» με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Μέλους στην Υπηρεσία και στον οποίο έχουν πρόσβαση τα Μέλη μέσω των κωδικών πρόσβασης με σκοπό τη διαχείριση των δεδομένων τους.

– Νόμιμος εκπρόσωπος:

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό δεσμεύει την Επιχείρηση/ Επαγγελματία στις συναλλαγές της/του με τρίτους, συμπεριλαμβανομένης και της «SKINCARE EXPERTS».

– Δεδομένα Εκπροσώπου:

Τα προσωπικά δεδομένα του νομίμου εκπρόσωπου της Επιχείρησης (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

– Δεδομένα Μέλους/ Χρήστη/ Επιχείρησης:

Τα δεδομένα που δηλώνει η Επιχείρηση κατά την εγγραφή της στην υπηρεσία log in επωνυμία ή/και διακριτικό τίτλο, περιγραφή δραστηριότητας [υπηρεσίες ή/και θεραπείες], νομική μορφή, διεύθυνση έδρας (οδός και αριθμός, ΤΚ, Περιοχή), τηλέφωνα επικοινωνίας, λογαριασμοί social media, website, ηλεκτρονική διεύθυνση και ωράριο λειτουργίας, τα οποία μετά την εγγραφή του μέλους θα είναι διαθέσιμα στο σύνολο των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας.

– Δεδομένα Επισκέπτη/ Χρήστη:

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία ο Επισκέπτης/ Χρήστης  δηλώνει και χορηγεί στη «SKINCARE EXPERTS» κατά την συμπλήρωση ενδεχομένως της φόρμας επικοινωνίας (δηλ. μόνον όνομα, επίθετο και ηλεκτρονική διεύθυνση) χωρίς σύνδεση (log in) και επιπλέον τα δεδομένα τα οποία η «SKINCARE EXPERTS» αντλεί, αυτόματα, από τις σελίδες Facebook, instagram, twitter, Google και κάθε τυχόν άλλο φορέα/ πάροχο του Επισκέπτη/ Χρήστη.

– Προφίλ Επιχείρησης:

Οι πληροφορίες της Επιχείρησης στην ιστοσελίδα που περιέχονται τα Δεδομένα της Επιχείρησης.

– Στοιχεία Χρήστη/Επιχείρησης/Μέλους:

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία του Χρήστη που καταγράφονται από την «SKINCARE EXPERTS» κατά τη δια-δράση του με την Υπηρεσία στην Πλατφόρμα (όπως ενδεικτικά τα στοιχεία που προβάλλονται στο Προφίλ του κτλ) αλλά και των λοιπών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης στο δικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων διαδικτυακής συμπεριφοράς του Χρήστη ή και στοιχείων που λαμβάνονται για αυτόν από τα Cookies και η «SKINCARE EXPERTS» επεξεργάζεται σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

– Διαχειριστικό εργαλείο Εγγεγραμμένων Μελών:

Το σύστημα διαχείρισης του Λογαριασμού, Προφίλ και των υπηρεσιών που παρέχονται από τη «SKINCARE EXPERTS» στα μέλη μετά την εγγραφή τους.

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα: 

Το σύνολο του διαθέσιμου υλικού αποκλειστικά και μόνον στους χρήστες/ Μέλη/ Επιχειρήσεις (όχι στους επισκέπτες) – κέντρα αισθητικής-, στο οποίο αποκτούν πρόσβαση μετά την εγγραφή και είσοδό τους στην Υπηρεσία log in με όνομα και κωδικούς χρήστη και αφορά στην αποκλειστική και εξειδικευμένη εκπαίδευση και πληροφοριακό, εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για την προώθηση, προβολή και βελτίωση των υπηρεσιών αισθητικής – κοσμητολογίας και δημιουργία των προϋποθέσεων για την χορήγηση πιστοποίησης, με την σύγχρονη αναβάθμιση των διοικητικών και οργανωτικών υπηρεσιών των πιστοποιημένων κέντρων αισθητικής εν γένει.

– Υπηρεσία:

Το ως άνω υλικό που διατίθεται στα μέλη μετά την είσοδό τους στην Πλατφόρμα με κωδικούς χρήστη. 

– Δικτυακός τόπος:

Ο δικτυακός τόπος www.skincareexperts.gr ή οποιοσδήποτε άλλος δικτυακός τόπος φιλοξενήσει στο μέλλον τις υπηρεσίες της «SKINCARE EXPERTS», κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

– Υπηρεσίες (λοιπές):

Οποιαδήποτε υπηρεσία της «SKINCARE EXPERTS» στην ιστοσελίδα σε επισκέπτες ή/και Μέλη της Υπηρεσίας, χωρίς να είναι απαραίτητη για τη χρήση τους η εγγραφή των προσώπων αυτών ως Μέλη, όπως ενδεικτικά υπηρεσία ενημέρωσης, Blog, διαφήμισης, πληροφόρησης.

III. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Α. Σκοπός

Η εγγραφή των Επιχειρήσεων /Χρηστών στην Υπηρεσία log in είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ως Επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το Προφίλ τους στην Ιστοσελίδα και να προβάλλουν τις υπηρεσίες αισθητικής και κοσμητολογίας που παρέχουν αλλά και άλλες σχετικές πληροφορίες και δεδομένα που τις αφορούν (δραστηριότητες κα), αφετέρου ως Χρήστες να μπορούν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας log in και να έχουν στην διάθεσή τους όλο το περιεχόμενο της σελίδας αυτής (μέρος της εκπαίδευσης για την επίτευξη της χορήγησης πιστοποίησης- Εκπαιδευτική Πλατφόρμα). Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Μέλος αποτελεί τμήμα της σύμβασης συνεργασίας που θα έχει ήδη συναφθεί μεταξύ της Επιχείρησης και της «SKINCARE EXPERTS». Τα Μέλη φέρουν την ευθύνη για τα δεδομένα και στοιχεία που χορηγούν και η «SKINCARE EXPERTS» βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις τους αναφορικά με τα δεδομένα και τα στοιχεία τους. Τα προσωπικά δεδομένα που τα Μέλη χορηγούν κατά την εγγραφή τους ως Χρήστες, η «SKINCARE EXPERTS» τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των παρόντων «Γενικών Όρων και Προϋποθέσεις και της «Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της».

Β. Διαδικασία Εγγραφής Χρήστη/ Μέλους/ Επιχείρησης και νόμιμες συνέπειες

Η εγγραφή του Χρήστη ως Μέλος στην Υπηρεσία log in είναι απαραίτητη προκειμένου να κάνει χρήση της. Η διαδικασία εγγραφής, προϋποθέτει την σύναψη έγκυρης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας: «SKINCARE EXPERTS» και της Επιχείρησης. Στην συνέχεια, η Επιχείρηση κάνοντας χρήση του μοναδικού αριθμού και του έτους κατάρτισης της σύμβασης αυτής υποβάλλει αίτημα στην καρτέλα εγγραφής νέου μέλους -χρήστη, δημιουργώντας μοναδικούς και αποκλειστικούς κωδικούς χρήσης. Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, η «SKINCARE EXPERTS» θα αποστείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δηλωθέν από το Χρήστη e-mail στην αίτηση έγγραφης, το οποίο να ζητά την επιβεβαίωση της εγγραφής του. Μόνο με την επιβεβαίωση της εγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής ολοκληρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στην Υπηρεσία της «SKINCARE EXPERTS». Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω, η «SKINCARE EXPERTS» ανοίγει στο Χρήστη δικό του Λογαριασμό Μέλους και Προφίλ.

Με την κατά τα ως άνω εγγραφή του και την λήψη του επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος, η Επιχείρηση αποκτά αυτόματα πρόσβαση στην Υπηρεσία των Μελών και στο σύνολο του περιεχομένου αυτής. Συγχρόνως, με την εγγραφή της, η Επιχείρηση παρέχει και διά του παρόντος εξουσιοδότηση στην «SKINCARE EXPERTS» να καταχωρίσει το Μέλος, στα κέντρα «SKINCARE EXPERTS» στην αντίστοιχη σελίδα που είναι ανοικτή για όλους τους Επισκέπτες της ιστοσελίδας. Η εγγραφή Νέου Μέλους μπορεί να γίνει με τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής (μετά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας, όπως επισημαίνεται αμέσως ανωτέρω).

Για την εγγραφή του Χρήστη απαιτείται η χορήγηση των παρακάτω προσωπικών του δεδομένων: όνομα και επώνυμο ή επωνυμία εταιρείας, στοιχεία νομίμου εκπροσώπου, νομική μορφή επιχείρησης, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διεύθυνση, περιοχή, τηλέφωνο και η αποδοχή εκ μέρους του των παρόντων «Γενικών Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων», και της «Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας».

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το είδος, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των Μελών/ Χρηστών αναφορικά με αυτά, περιέχονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «SKINCARE EXPERTS».

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαδικασία εγγραφής θα διατηρηθούν και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν στους χρήστες και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies. 

Ο Χρήστης θα μπορεί να δημιουργεί έναν μόνο Λογαριασμό Χρήστη και να τον χρησιμοποιεί μόνον ο ίδιος, στον οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του. Απαγορεύεται ο ίδιος Χρήστης να έχει διάφορους λογαριασμούς χρήστη στην «SKINCARE EXPERTS» (για παράδειγμα, προσπαθώντας με την τυχόν παραποίηση της ταυτότητάς του ή/και του αριθμού της σύμβασης χρησιμοποιώντας διαφορετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και δημιουργώντας λογαριασμό για άλλα άτομα, παρόλο που μπορεί χωρίς κανένα πρόβλημα να τους ενημερώσει να χρησιμοποιήσουν την Ιστοσελίδα ως επισκέπτες. 

Αν ένας Χρήστης δημιουργήσει λογαριασμούς παραβιάζοντας οποιοδήποτε από τα παραπάνω (είτε έχει εγγραφεί χρησιμοποιώντας ψεύτικα δεδομένα είτε δεδομένα τρίτων, έχει δημιουργήσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς για τον εαυτό του, παραποιώντας την ταυτότητά τους, δημιουργώντας λογαριασμούς για τρίτους κ.λπ.), η «SKINCARE EXPERTS» επιφυλάσσεται του δικαιώματος:

(i) να διακόψει την συνεργασία με την Επιχείρηση τόσο στο πλαίσιο αξιοποίησης των πληροφοριών της ιστοσελίδας, όσο και στο πλαίσιο της παροχής των γενικότερων υπηρεσιών, θεωρώντας την ενέργεια αυτή ως αντισυμβατική και κακόβουλη,

(ii) να αναστείλει την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας που παρασχέθηκε στον Χρήστη χωρίς δικαίωμα επιστροφής του ποσού που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης συνεργασίας που έχει υπογραφεί εξωδιαδικτυακά

(iii) να ακυρώσει τους παραπάνω λογαριασμούς

(iv) να απαγορεύσει τη δημιουργία νέων λογαριασμών για τον εν λόγω Χρήστη και / ή να αρνηθεί ή να ακυρώσει την πρόσβασή του στην πλατφόρμα της «SKINCARE EXPERTS» συνολικά με την ιδιότητά του ως (πρώην) χρήστη,

(v) και, εν πάση περιπτώσει, να αποδώσει στον Χρήστη τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν στην «SKINCARE EXPERTS» ως αποτέλεσμα της δόλιας χρήσης του Δικτυακού Τόπου της.

(vi) να ανακαλέσει την εγγραφή στην Ιστοσελίδα, ακυρώνοντας όλα ή μέρος των δικαιωμάτων του Μέλους. 

Δηλώνεται ρητά εκ μέρους της «SKINCARE EXPERTS» ότι η ίδια δεν διατηρεί και αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκαλείται από την αδυναμία ενός Μέλους να έχει πρόσβαση στις σελίδες του Δικτυακού Τόπου.

Η «SKINCARE EXPERTS» διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση και ανά πάσα στιγμή όλους τους κωδικούς ταυτοποίησης Χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης που ο ίδιος επέλεξε, αν θεωρηθεί ότι ο χρήστης δεν συμμορφώνεται ή παραβιάζει τους Όρους και τις Πολιτικές της εταιρείας.

Όποιος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα της «SKINCARE EXPERTS» το πράττει για δικό του λογαριασμό και χωρίς καμία ευθύνη της εταιρείας για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που ενδέχεται να υπάρχουν στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή σε άλλα περιεχόμενα στα οποία τα μέλη δύνανται να έχουν πρόσβαση. Συγχρόνως, η «SKINCARE EXPERTS»  δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας της ούτε για οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Ο Χρήστης απαγορεύεται να εκτελεί ενέργειες που ενδέχεται να βλάψουν τη φήμη της «SKINCARE EXPERTS» ή τρίτου μέρους. Ο Χρήστης απαλλάσσει από κάθε ευθύνη την εταιρεία σε περίπτωση που αυτή ακυρώσει ή αναστείλει τον Λογαριασμό Χρήστη για λόγους παραβίασης ή υπέρβασης των διατάξεων των «Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων» και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εάν ο Χρήστης παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα της Υπηρεσίας, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω και στους όρους πολικής απορρήτου ή χρησιμοποιεί πλαστούς λογαριασμούς αποδεδειγμένα ή βάσει υποψιών.

Ο Χρήστης είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη χρήση της Ιστοσελίδας της «SKINCARE EXPERTS» και του περιεχομένου της και η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Η «SKINCARE EXPERTS» διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα της, χωρίς να απαιτείται καμία ειδοποίηση, για λόγους οποιασδήποτε έστω και ενδεχόμενης ή πιθανής παράνομης δραστηριότητας ή  παραβίασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Γ. Λογαριασμός Μέλους

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Υπηρεσία log in Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, ο Χρήστης/ Επιχείρηση αποκτούν την ιδιότητα του Μέλους. Ως Μέλη αποκτούν Λογαριασμό στη «SKINCARE EXPERTS», στον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα τους και τα στοιχεία τους που δηλώθηκαν στη εταιρεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Τα δεδομένα και στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί τυχόν να αλλάξει κάποια από τα δεδομένα του, δεν δύναται να το πράξει με δικές του ενέργειες, αλλά οφείλει να αποστείλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην εταιρεία, η οποία θα προβεί στην τροποποίηση αυτή, σύμφωνα με το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος και η ίδια θα επικαιροποιήσει/ τροποποιήσει και τις πληροφορίες στο επιχειρηματικό προφίλ του Χρήστη στην αντίστοιχη σελίδα του Διαδικτυακού τόπου (βρες το κέντρο σου). 

Με την εγγραφή του, το Μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων του βάσει των παρόντων «Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» της «SKINCARE EXPERTS», τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Οποτεδήποτε παρέχεται η δυνατότητα άρσης της συγκατάθεσής για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που το Μέλος έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε προβαίνοντας σε διαγραφή Μέλους, είτε στέλνοντας σχετικό μήνυμα στη «SKINCARE EXPERTS» στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ( ______________________), είτε ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο μέσο την εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα δεδομένα του Μέλους διατηρούνται από τη «SKINCARE EXPERTS» μόνο για όσο χρόνο αυτό παραμένει εγγεγραμμένο Μέλος της εταιρείας, με τη ρητή επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους. Τα δεδομένα του Μέλους δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο για σκοπό πέραν του σκοπού που σαφώς ορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν το Μέλος επιθυμεί τη διαγραφή του Λογαριασμού του, θα πρέπει να αποστείλει στη «SKINCARE EXPERTS» το σχετικό του αίτημα εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας. Η «SKINCARE EXPERTS» θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του Λογαριασμού του εν λόγω Μέλους, το συντομότερο δυνατόν, αμέσως μετά την αποδεδειγμένη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Δ. Προφίλ Μέλους

Με την εγγραφή του Χρήστη ως Μέλος της Υπηρεσίας log in, δημιουργείται από την «SKINCARE EXPERTS» το προφίλ του στην Πλατφόρμα καθώς και στην αντίστοιχη σελίδα (βρες το κέντρο σου) της ιστοσελίδας στην οποία έχει πρόσβαση το σύνολο των επισκεπτών. Πιο αναλυτικά ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό (Εκπαιδευτική Πλατφόρμα), που παρέχεται αποκλειστικά και μόνον στα μέλη και, συγχρόνως, δύναται, αυτομάτως, και χωρίς οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, απευθυνόμενος σε όλους του Επισκέπτες ή/και Χρήστες να προβάλλει την επιχείρησή του και τις προσφερόμενες από αυτή υπηρεσίες αισθητικής – κοσμητολογίας και υπηρεσίες θεραπείας, να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την Επιχείρηση (πχ ωράριο λειτουργίας, εάν έχει κάποια εξειδίκευση ή διάκριση, τους συνεργάτες της). Ωστόσο, ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να παρουσιάσει τιμοκατάλογο των υπηρεσιών του.  

ΙV. ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ «SKINCARE EXPERTS» 

Όπως περιγράφεται και ανωτέρω, η ιστοσελίδα της «SKINCARE EXPERTS» επιτρέπει στους επισκέπτες ή και χρήστες την αναζήτηση και ανεύρεση πιστοποιημένων κέντρων, που έχουν λάβει την εκπαίδευση της εταιρείας, με φίλτρο αναζήτησης την περιοχή. Οι Υπηρεσίες του κάθε κέντρου παρέχονται από το ίδιο και όχι την «SKINCARE EXPERTS». Η εταιρεία δεν διατηρεί οποιαδήποτε ευθύνη για την τυχόν επιλογή οποιουδήποτε από τα Κέντρα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ούτε ασφαλώς για την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες που προσφέρονται, ενδεχομένως, με αφορμή την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας της «SKINCARE EXPERTS» είναι αποκλειστική ευθύνη των Κέντρων που τις παρέχουν. Δεν δημιουργείται οποιαδήποτε νομική σχέση ή σύμβαση μεταξύ των Επισκεπτών και της εταιρείας, ο ρόλος της οποίας εξαντλείται στην παροχή πληροφοριών και ενημερώσεων με βάση τα δεδομένα των επιχειρήσεων που έχουν καταχωριστεί από την εταιρεία. Αντίθετα, μεταξύ των επισκεπτών και των κέντρων καταρτίζεται σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που συναποδέχονται τα μέρη αυτά και δεσμεύουν αποκλειστικά αυτά.

Τα κέντρα της περιοχής που επέλεξε ο Επισκέπτης εμφανίζονται ως διαθέσιμα και στην συνέχεια επιλέγοντας το συγκεκριμένο κέντρο (κάνοντας κλικ επ’ αυτού), ο Επισκέπτης μεταβαίνει στο Προφίλ της Επιχείρησης και έχει τη δυνατότητα να λάβει γνώση περισσότερων πληροφοριών αναφορικά με την Επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες αισθητικής και κοσμητολογίας. 

Η «SKINCARE EXPERTS» δεν έχει οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα σε σχέση με την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο επισκέπτης δεν εγγράφεται στην ιστοσελίδα, δεν προβαίνει σε κράτηση μέσω αυτής αλλά αντίθετα, έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει ο ίδιος με ίδια μέσα με την Επιχείρηση, χωρίς οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή ή γνώση της «SKINCARE EXPERTS». Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν η «SKINCARE EXPERTS» να συνδράμει στους επισκέπτες αν λχ δεν είναι εφικτή η επικοινωνία τους με τα κέντρα, ούτε να καταστεί αποδέκτης τυχόν παραπόνων σε βάρος των κέντρων. Αλλά και από την άλλη ούτε τα κέντρα δύνανται να αναζητήσουν οποιαδήποτε ευθύνη από την «SKINCARE EXPERTS» για οποιαδήποτε αιτία που να σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών σε επισκέπτες. Η εταιρεία δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή διαμεσολάβηση προς αυτήν την κατεύθυνση για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (Επισκέπτες – Κέντρα). Η «SKINCARE EXPERTS» λειτουργεί αποκλειστικά και μόνον ως μέσο προβολής των μελών της, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα ή ευθύνη. 

Σε κάθε περίπτωση ο Επισκέπτης για να έχει την δυνατότητα αναζήτησης και εύρεσης πιστοποιημένου κέντρου οφείλει να έχει ήδη και προκαταβολικά αποδεχθεί του παρόντες «Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις» καθώς και την «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων» της «SKINCARE EXPERTS», ήδη με την είσοδό του στην ιστοσελίδα και πριν την αναζήτηση οποιασδήποτε υπηρεσίας. Η «SKINCARE EXPERTS», πάντως, δεν γνωρίζει, ούτε δεσμεύεται ούτε και αποδέχεται την πολιτική της εκάστοτε Επιχείρησης αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η τήρηση της οποίας αφορά αποκλειστικά τις Επιχειρήσεις και τους Χρήστες. Σε περίπτωση που ο Επισκέπτης επιθυμεί να ενημερωθεί για το σκοπό της επεξεργασίας από την Επιχείρηση και την πολιτική προστασίας δεδομένων που η Επιχείρηση ακολουθεί, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί της. Η «SKINCARE EXPERTS» ουδεμία ευθύνη φέρει για την προστασία των δεδομένων του Επισκέπτη από τις Επιχειρήσεις και ουδεμία σχετική εγγύηση παρέχει.

Εν κατακλείδι, η «SKINCARE EXPERTS» δεν δεσμεύεται από την τυχόν συνεργασία των Επισκεπτών με τα κέντρα άρα και δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών αισθητικής και κοσμητολογίας και των συναλλαγών τόσο έναντι των Επιχειρήσεων, όσο και έναντι των Επισκεπτών. 

  1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ/ ΜΕΛΩΝ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ 

Όλες οι Υπηρεσίες που αναφέρονται στην σελίδα «βρες το κέντρο σου» του ιστοτόπου παρέχονται εφόσον είναι διαθέσιμες εκ μέρους των κέντρων. Οι Υπηρεσίες που πραγματικά παρασχέθηκαν ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες ή/ και τις περιγραφές στην ιστοσελίδα, όπου αναφέρονται μόνο ενδεικτικά. Τα κέντρα οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν την ορθότητα, την πληρότητα και την αξιοπιστία όλων των πληροφοριών (που δεν μπορεί να ελέγξει εξ αντικειμένου η «SKINCARE EXPERTS») που δημοσιεύονται στις σελίδες τους στην Ιστοσελίδα της εταιρείας. Εναπόκειται σε κάθε Χρήστη να ελέγξει την ορθή περιγραφή όλων των Υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.

  1. ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η «SKINCARE EXPERTS» δεν προκρίνει, εγκρίνει ή υποδεικνύει τις Επιχειρήσεις ή/και τις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες αισθητικής, τα χαρακτηριστικά, ιδιοκτήτες ή πολιτικές αυτών. Η ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης οποιασδήποτε διαθέσιμης στην Πλατφόρμα Επιχείρησης η/και υπηρεσίας. Οι διαθέσιμες φωτογραφίες και τα κείμενα που συνοδεύουν τις Επιχειρήσεις και τις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες έχουν συνταχθεί από τις ίδιες και αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην περιγραφή αυτών και σε καμία περίπτωση δεν είναι ή θεωρούνται υπόδειξη εκ μέρους της «SKINCARE EXPERTS». Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι Επιχειρήσεις και οι παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες αισθητικής και κοσμητολογίας ή/ και θεραπείες, είναι αλφαβητική και το αποτέλεσμα αναζήτησης για τον Επισκέπτη επέρχεται αποκλειστικά και μόνον με φίλτρο περιοχής. Η «SKINCARE EXPERTS» επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαφοροποιήσει οποτεδήποτε και μονομερώς τον τρόπο εμφάνισης των Επιχειρήσεων, ενημερώνοντας τα Μέλη με σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο, όπως ορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με την τροποποίηση των παρόντων.

VII. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ) 

Η «SKINCARE EXPERTS» διαθέτει μία σειρά διαδικτυακών υπηρεσιών στα μέλη της (εκπαιδευτική πλατφόρμα), οι οποίες αποτελούν συνέχεια και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την συνεργασία τους με την εταιρεία στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών marketing, management και advertising από την εταιρεία προς τα μέλη με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών των επιχειρήσεων προς τους πελάτες τους, σύμβαση η οποία πέραν της εκπαιδευτικής πλατφόρμας συμπεριλαμβάνει δράσεις και υπηρεσίες εξωδιαδικτυακές, το περιεχόμενο των οποίων εξειδικεύεται στην κάθε φορά καταρτισθησόμενη σύμβαση συνεργασίας και δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος. Εντούτοις, οι «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις» του παρόντος θεωρούνται ενιαίο σύνολο και υπολαμβάνονται ως αναπόσπαστο τμήμα της κάθε φορά ισχύουσας μεταξύ του κάθε μέλους και της εταιρείας σύμβασης.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή της Επιχείρησης στην Υπηρεσία με το άνοιγμα του Λογαριασμού της (log in) με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω, το σύνολο των διαδικτυακών παροχών θα είναι στην διάθεση του χρήστη προς ενημέρωση. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα αποτελείται από άρθρα, παρουσιάσεις, διαφάνειες (power points) και ασύγχρονα βίντεο, μη επεξεργάσιμης από τους χρήστες μορφής, εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ο χρήστης θα δύναται να αποθηκεύσει για προσωπική χρήση στον υπολογιστή του. Όπως εκτενώς αναλύεται και παρακάτω απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή του συνόλου του υλικού, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

Είναι ενδεχόμενο να παρέχεται και η δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών σε πλατφόρμες σύγχρονής εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αποκλειστικών παροχών των μελών, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, χωρίς διά του παρόντος να δημιουργείται οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση της «SKINCARE EXPERTS». 

Η «SKINCARE EXPERTS» δύναται να διαμορφώνει το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής Πλατφόρμας να ανανεώνει και εμπλουτίζει αυτό ή να το τροποποιήσει ή ακόμα και να καταργεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια προς την εξυπηρέτηση των χρηστών και σύμφωνα με τους κάθε φορά συμβατικούς όρους. Κάθε μεταβολή η οποία θα αναρτάται στην Πλατφόρμα δεν συνεπάγεται τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης και των παρόντων όρων.

Διευκρινιστικά επαναλαμβάνεται ότι η παροχή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας αποτελεί μέρος της σύμβασης συνεργασίας του μέλους με την εταιρεία, δεν τιμολογείται ξεχωριστά, ούτε είναι η δυνατή η παροχή της ως ξεχωριστής και αυτοτελούς υπηρεσίας με διαφορετική ή τμηματική οικονομική επιβάρυνση. Συγκαταλέγεται στις πάγιες παροχές της εταιρείας προς το μέλος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που περιέχονται στην μεταξύ τους σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η κατάρτιση και υπογραφή της οποίας συνιστά προϋπόθεση και προαπαιτούμενο, ώστε ο χρήστης να αποκτήσει την δυνατότητα εισόδου στην Πλατφόρμα. 

Επιπλέον, επειδή από την συγκεκριμένη υπηρεσία δεν παράγονται υποχρεώσεις απορρέουσες από αποστάσεως αγορά (αγορά με ηλεκτρονικά μέσα) δεν παράγονται και δικαιώματα και υποχρεώσεις υπαναχώρησης μεταξύ των Μελών και της «SKINCARE EXPERTS». Ο χρήστης έχει την διακριτική ευχέρεια να μην κάνει χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, χωρίς οποιαδήποτε άλλη συνέπεια, άλλως να ζητήσει την διαγραφή του από μέλος με την έλευση των έννομων συνεπειών που προβλέπονται για την διακοπή της συνεργασίας του με την εταιρεία συνολικά, δεδομένου ότι, όπως επισημάνθηκε, η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν έχει αυτοτέλεια.

Στόχος της «SKINCARE EXPERTS» είναι η ικανοποίηση των αναγκών των μελών της και για τον λόγο αυτό βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία αναβάθμισης των υπηρεσιών της, γι’ αυτό και κάθε τυχόν αστοχία ή δυσλειτουργικότητα ή ακόμη και εσφαλμένη ή ελλιπής ανάρτηση υλικού στην εκπαιδευτική πλατφόρμα δεν επιφέρει οιαδήποτε ευθύνη της. Σε κάθε περίπτωση, η «SKINCARE EXPERTS» βρίσκεται πάντοτε στην διάθεση των χρηστών της, οι οποίοι για οιοδήποτε παράπονό τους μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση___________________ είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας. 

VIII. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ «SKINCARE EXPERTS»

Η δραστηριότητα της «SKINCARE EXPERTS» εξαντλείται στην ενημέρωση των Επισκεπτών για τις δράσεις και τους στόχους της και στην παροχή εξειδικευμένου υλικού προς τις Επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η «SKINCARE EXPERTS» δεν κατέχει και δεν διευθύνει καμία Επιχείρηση και δεν παρέχει η ίδια υπηρεσίες αισθητικής και κοσμητολογίας, ούτε ασφαλώς παρέχει οιαδήποτε εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών των Επιχειρήσεων – Μελών που περιέχονται στην σελίδα 

Α. Δικαιώματα «SKINCARE EXPERTS»

– Οριστική διαγραφή Λογαριασμού Μέλους

Περάν των όσων περιπτώσεων αναφέρονται, ανωτέρω, αναφορικά με τη διαγραφή Λογαριασμού Μέλους και αφορούν σε περίπτωση υπαίτιας συμπεριφοράς ή ενέργειας της Επιχείρησης, η «SKINCARE EXPERTS» διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το Λογαριασμό Μέλους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση που η Επιχείρηση είναι σε καθεστώς πτώχευσης ή εκκαθάρισης β) Σε περίπτωση που το Μέλος κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια «SKINCARE EXPERTS» παραβιάζει οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αναφέρεται στους παρόντες Γενικούς Όρους ή στους όρους πολιτικής απορρήτου ή/και έχει διαπράξει κατά την κρίση της «SKINCARE EXPERTS» ποινικό ή άλλο αδίκημα, ακόμα και χωρίς την άσκηση ποινικής δίωξης, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και προκαλέσει άμεσο κίνδυνο- ζημία στη «SKINCARE EXPERTS» ή/και σε οποιοδήποτε Μέλος, ή/και για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο μη αναφερόμενο στο παρόν. 

Στις ως άνω περιπτώσεις, η διαγραφή Λογαριασμού είναι άμεση και αυτόματη, χωρίς η «SKINCARE EXPERTS» να δίνει δικαίωμα στο Μέλος να άρει την παραβίαση, ρητά δε επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλήψεις των Μελών της σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατηρώντας, συγχρόνως, και τα δικαιώματά της που απορρέουν από την σύμβαση συνεργασίας και την λήξη αυτής.

– Προσωρινή απενεργοποίηση της υπηρεσίας Μέλους

Περάν των όσων περιπτώσεων αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με τη διαγραφή Λογαριασμού Μέλους, η «SKINCARE EXPERTS» επιφυλάσσεται του δικαιώματός της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απενεργοποιήσει προσωρινά το Λογαριασμό του Μέλους άμεσα και αζημίως, σε περίπτωση που αυτή κρίνει ότι ο Χρήστης έχει παραβιάσει οποιονδήποτε όρο του παρόντος, ή έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτή και μέχρις ότου άρει την παράβαση εντός διαστήματος που η εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια δύναται να του έχει τάξει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του, η «SKINCARE EXPERTS» δύναται να απενεργοποιήσει οριστικά το Λογαριασμό του Μέλους, επιφυλασσόμενης ρητά παντός νομίμου δικαιώματός της συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλήψεις του Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Ρητά συμφωνείται ότι το Μέλος δεν δύναται να αξιώσει την ανόρθωση οποιαδήποτε ζημίας του από την απενεργοποίηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, ακόμη και σε περίπτωση που οι ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε η «SKINCARE EXPERTS» για τη διαγραφή ή προσωρινή απενεργοποίηση του Λογαριασμού ήταν εσφαλμένες.

Εξυπακούεται ότι το Μέλος που έχει διαγραφεί από την Υπηρεσία απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά της Υπηρεσίας με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν η «SKINCARE EXPERTS» συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το Μέλος συναινεί η εταιρεία να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά της προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του.

– Διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας του Μέλους (για τεχνικούς λόγους)

Η «SKINCARE EXPERTS» διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικούς λόγους, λόγους συντήρησης ή/και αναβάθμισης της Πλατφόρμας ή/και της Υπηρεσίας, να διακόπτει τη λειτουργία της Υπηρεσίας προσωρινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που η διακοπή αυτή διαρκέσει πάνω από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της εταιρείας, ή έχει ήδη καθοριστεί από την ίδια προγραμματισμένη διακοπή, η «SKINCARE EXPERTS» θα ενημερώνει τα Μέλη της με σχετική της ανάρτηση στην Πλατφόρμα. Ρητά συμφωνείται ότι τα Μέλη δε δύνανται να εγείρουν αξιώσεις κατά της «SKINCARE EXPERTS» για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν εκ του λόγου αυτού ακόμα και αν η «SKINCARE EXPERTS» κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια δεν ειδοποιήσει για τη διακοπή αυτή. 

– Παροχή Πληροφοριών

Η «SKINCARE EXPERTS» σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια διωκτική, εποπτική, δικαστική ή άλλη Αρχή, υποχρεούται σε διαβίβαση των δεδομένων των Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων τους που χορηγούνται στην εταιρεία σύμφωνα με το παρόν, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των προσώπων αυτών, για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη τυχόν εγκληματικών πράξεων.

– Περιορισμός εγγυήσεων – υποχρεώσεων

Η «SKINCARE EXPERTS» ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις». Συνεπώς, η εταιρεία έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου: α) οι υπηρεσίες να λειτουργούν αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, β) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία τίθεται στη διάθεση των Επιχειρήσεων να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ωστόσο δεν παρέχει σχετικές εγγυήσεις και δεν δύναται να παρέχει εγγυήσεις για όλα τα ανωτέρω.

Επιπλέον, η «SKINCARE EXPERTS» ουδεμία εγγύηση παρέχει: α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια της Υπηρεσίας αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο ο Χρήστης την χρησιμοποιεί και β) την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων. 

Η «SKINCARE EXPERTS» λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέτρα προκειμένου διασφαλίσει ότι οι Επισκέπτες και οι Χρήστες συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία, ωστόσο ως Πάροχος Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας δεν έχει γενική και βάση νόμου υποχρέωση: α) ελέγχου των πληροφοριών που της παρέχονται, β) δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι κάποιο Μέλος έχει προβεί ενδεχομένως σε παράνομες ή αντισυμβατικές δραστηριότητες κατά τη χρήση των υπηρεσιών, γ) ελέγχου της τήρησης εκ μέρους των Επιχειρήσεων κατά τη μεταξύ τους συναλλαγή και παροχή, της φορολογικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προστασίας του καταναλωτή ή άλλους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες.

Περιορισμός ευθύνης

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η «SKINCARE EXPERTS» ουδεμία ευθύνη έχει αστική, ποινική ή οποιαδήποτε άλλη έναντι των επισκεπτών και μελών ή/και οποιουδήποτε τυχόν τρίτου έλκει δικαιώματα από αυτούς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών υποστεί, ενδεχομένως, ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, οφειλόμενη λχ σε τυχόν οριστική ή προσωρινή απενεργοποίηση ή διακοπή των υπηρεσιών, διαγραφή Λογαριασμού Μέλους ή τυχόν τεχνικά κολλήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, σε γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις της εταιρείας ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των Μελών για τις οποίες η «SKINCARE EXPERTS» δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, χρήση εκ μέρους των Επιχειρήσεων ή τρίτων των δεδομένων των Χρηστών ή Επισκεπτών (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων) για οποιονδήποτε σκοπό, ακόμα και για τα γεγονότα ανωτέρας βίας.

Πλέον των ανωτέρω, σε συνέχεια όσων αναφέρονται και παραπάνω, ρητά συμφωνούνται και τα εξής: Η επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου δύναται να αποτελέσει αφορμή για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών αισθητικής και Κοσμητολογίας μεταξύ των Χρηστών και των Επισκεπτών. Οι συμβάσεις αυτές καταρτίζονται μεταξύ των ως άνω με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι σχετικές συμβάσεις δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον τους συμβαλλόμενους (Χρήστες – Επισκέπτες), οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση της. Η «SKINCARE EXPERTS» σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Η «SKINCARE EXPERTS», δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο για τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων συμβάσεων μεταξύ Χρηστών και Επισκεπτών και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις μεταξύ τους συναλλαγές. Η «SKINCARE EXPERTS» δεν είναι και σε καμία περίπτωση δεν καθίσταται πάροχος υπηρεσιών αισθητικής και κοσμητολογίας και επομένως ουδεμία ευθύνη και υποχρέωση φέρει ή έχει για την διασφάλιση των υποχρεώσεων των Μελών έναντι των τυχόν επισκεπτών.

Τυχόν παράπονα ή οι απαιτήσεις σχετικά με (τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται, ή που παρέχονται από τις Επιχειρήσεις), θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον από τις Επιχειρήσεις, χωρίς τη μεσολάβηση ή παρέμβαση της «SKINCARE EXPERTS». Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τις τυχόν απαιτήσεις των Επισκεπτών κατά την επίσκεψή τους στην Επιχείρηση. 

Η εταιρεία δηλώνει ότι η Ιστοσελίδα ενδεχομένως να μην είναι απαλλαγμένη από σφάλματα και από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία ή ότι τα τυχόν υφιστάμενα ή μελλοντικά ελαττώματα θα εξαλειφθούν. Η «SKINCARE EXPERTS» δεν είναι υπεύθυνη για διακοπές λειτουργίας που προκαλούνται από ηλεκτρονικές επιθέσεις οι οποίες ξεκινούν ταυτόχρονα από πολλαπλές πηγές, για ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να διεισδύσουν στις συσκευές, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλο υλικό του υπολογιστή, μετά από χρήση της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, η εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για μη συντήρηση της Ιστοσελίδας και / ή για καθυστερημένη ή μη παράδοση του υλικού. Ακόμη το Υλικό ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη και η «SKINCARE EXPERTS» δεν εγγυάται για την ακρίβεια και την πληρότητά του.

Εν κατακλείδι και συμπερασματικά, οι περιορισμοί που τίθενται στο παρόν για την φερόμενη αποκατάσταση της ζημίας εφαρμόζονται και ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που οι όροι του παρόντος δεν έχουν εκπληρωθεί από την εταιρεία ή θεωρούνται άκυροι, ακυρώσιμοι ή ακόμη και καταχρηστικοί. Συγχρόνως, ο χρήστης ή/και επισκέπτης αναγνωρίζει ότι οι παρόντες περιορισμοί είναι νόμιμοι, συνιστούν το ελάχιστο περιεχόμενο του παρόντος και αναπόσπαστο τμήμα αυτού, κρίνονται όλοι ουσιώδεις και σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων αυτών από τον χρήστη ή/και επισκέπτη, η εταιρεία δεν θα προέβαινε στην σύναψη του παρόντος. 

– Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο ιστότοπος συνιστά έργο πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών, διαχειριστών και συνεργατών της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των βάσεων δεδομένων, εφαρμογών, σχεδίων, φωτογραφιών, άρθρων, βίντεο, σχεδιασμού, τρόπου παρουσίασης, εικονιδίων και όλων των αρχείων του (συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον στους χρήστες), καθώς και του πηγαίου κώδικα, συνιστούν προστατευόμενα έργα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε χρήση τους χωρίς την άδεια των δικαιούχων, πέραν της ρητά επιτρεπόμενης βάσει των παρόντων όρων, απαγορεύεται πλήρως. Η αναπαραγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση με οποιοδήποτε τρόπο, επεξεργασία και εν γένει κάθε πράξη που εμπίπτει στο απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα επί του περιεχομένου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και των λοιπών δεδομένων, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια των διαχειριστών. 

Επισημαίνεται ότι ιδίως επί της βάσης δεδομένων αυτής καθ’ εαυτής, ως μέθοδος συλλογής και καταστρώσεως πληροφοριών, υφίσταται δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των δημιουργών λόγω της επιλογής καθώς και της διευθέτησης του περιεχομένου. Δεδομένου ότι η απόκτηση, ο έλεγχος και η παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων έλαβαν χώρα δυνάμει ουσιώδους ποιοτικής και ποσοτικής επένδυσης, οι κατασκευαστές της βάσης απαγορεύουν την εξαγωγή ή/και την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου αυτής. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, εφόσον συνεπάγεται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση αυτής ή θίγουν αδικαιολόγητα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή της βάσης.

Το σύνολο των βάσεων δεδομένων, κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο κτλ. του ιστοτόπου αποτελούν πρωτότυπα έργα είτε των διαχειριστών είτε τρίτων, με την άδεια των οποίων αναρτώνται στον ιστότοπο, όπως αναφέρεται κάθε φορά στο υλικό που αναρτάται. Οι δημιουργοί των εκάστοτε έργων είναι οι μοναδικοί και αποκλειστικοί δικαιούχοι των πάσης φύσεως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις εκείνες που δημιουργός του περιεχομένου είναι τρίτος, υφίσταται ρητή παραπομπή στον ιστότοπο του δημιουργού ή δικαιούχου, καθώς και στο όνομα του δημιουργού ή και του δικαιούχου, εφόσον τούτο είναι διαθέσιμο. 

Στον ιστότοπο εμφανίζονται σήματα, διακριτικοί τίτλοι και διακριτικά γνωρίσματα τα οποία αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα ή προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα των διαχειριστών του ή τρίτων. Κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων που πηγάζουν από τα παραπάνω σήματα, και ιδίως η χωρίς άδεια αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση και χρήση τους στις συναλλαγές, απαγορεύεται και επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

Απαγορεύεται ρητά η παρέμβαση με τεχνικό ή άλλο μέσο επί του ιστοτόπου από τους επισκέπτες και τους χρήστες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η χρήση κακόβουλου λογισμικού με σκοπό την εξαγωγή ή την αντιγραφή δεδομένων που προσφέρονται μέσω του ιστοτόπου, καθώς και κάθε παρέμβαση που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου, ως αυτή ορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τους διαχειριστές του.

Ομοίως, η εταιρεία είναι κάτοχος του domain name της Ιστοσελίδας της «SKINCARE EXPERTS», των εμπορικών σημάτων και διακριτικών, των πληροφοριών, του εκπαιδευτικού υλικού και των υπόλοιπων έργων και εφευρέσεων που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα της «SKINCARE EXPERTS» καθώς και της αντίστοιχης τεχνολογίας.

Ο Χρήστης δηλώνει, ανεπιφύλακτα, ότι κατέχει όλα τα δικαιώματα και τις άδειες των τυχόν εικόνων, των διακριτικών και του περιεχομένου που ενδέχεται να περιλάβει ή/ και να δημοσιεύσει, απαλλάσσοντας έτσι την «SKINCARE EXPERTS» από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Ο Χρήστης και γενικά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θέλει να εισαγάγει έναν υπερσύνδεσμο ή άλλο (για παράδειγμα, συνδέσμους ή widgets) (υπερσύνδεσμος «Hyperlink») πρέπει να λάβει προηγουμένως την γραπτή έγκριση της «SKINCARE EXPERTS». Η δημιουργία ενός υπερσυνδέσμου δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ύπαρξη σχέσης μεταξύ της εταιρείας και του κατόχου της ιστοσελίδας όπου βρίσκεται ο υπερσύνδεσμος ή widget ή αποδοχή ή έγκριση από την εταιρεία των περιεχομένων ή των Υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση, η «SKINCARE EXPERTS» διατηρεί το δικαίωμα να αποτρέψει ή να διαγράψει οποιουσδήποτε υπερσυνδέσμους ή widgets στην Ιστοσελίδα της, ειδικά στην περίπτωση παράνομων δραστηριοτήτων και περιεχομένου αυτών. 

Η Ιστοσελίδα της «SKINCARE EXPERTS» μπορεί να θέσει στη διάθεση του Χρήστη, με αποκλειστικό σκοπό την αναζήτηση και πρόσβαση σε πληροφορίες, περιεχόμενο και Υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, υπερσυνδέσμους ή άλλα μέσα σύνδεσης (όπως συνδέσμους ή κουμπιά) που επιτρέπουν στον χρήστη: πρόσβαση σε Ιστοσελίδες ή δικτυακές πύλες που ανήκουν ή λειτουργούν από τρίτους (οι «Διασυνδεόµενοι δικτυακοί τόποι»).

Η Ιστοσελίδα της «SKINCARE EXPERTS» δεν προσφέρει ούτε παρέχει προς πώληση με κανένα τρόπο τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα της από οποιονδήποτε τρίτο, ούτε εγκρίνει, εποπτεύει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο τα περιεχόμενα και τις Υπηρεσίες και οποιοδήποτε υλικό οποιασδήποτε φύσης στους Διασυνδεόµενους δικτυακούς τόπους, επομένως ο Χρήστης ή/και τυχόν Επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλοήγηση σε αυτούς. 

Τίποτα στην παραπάνω άδεια δεν μπορεί να επηρεάσει ή να περιορίσει τα ηθικά δικαιώματα ενός δημιουργού στο Υλικό.

Η «SKINCARE EXPERTS» επιφυλάσσεται ρητά όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδα και το Υλικό, η χρήση των οποίων υπόκειται στους περιορισμούς που περιγράφονται στη συνέχεια. Οι χρήστες και οι επισκέπτες απαγορεύεται:

– Να αφαιρέσουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας που περιέχονται στο Υλικό και / ή

– Να χρησιμοποιήσουν το Υλικό της Ιστοσελίδας κατά παράβαση οποιουδήποτε copyright, δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ή αποκλειστικού δικαιώματος ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων και / ή

-Να χρησιμοποιήσουν ή να επιτρέψουν σε άλλους να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα ή λογισμικό για την εξαγωγή περιεχομένου ή δεδομένων από την Ιστοσελίδα (μέσω του αποκαλούμενου «screen scraping», δηλαδή αναζήτηση και συστηματική λήψη δεδομένων)

– Η αναπαραγωγή, τροποποίηση, έκθεση, δημοσίευση, διανομή, μετάδοση, διάδοση, οικειοποίηση με τεχνικές framing (ή η δημιουργία για τον σκοπό αυτό άλλων περιβαλλόντων περιήγησης ή τοπικών δικτύων) ούτε η κοινοποίηση ή διάδοση σε τρίτους ή η εκμετάλλευση αυτής της Ιστοσελίδας και/ή του Υλικού της για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της ετιαρείας με συμβόλαιο χρήσης.

Η «SKINCARE EXPERTS» χωρίς να αποποιείται ή να χάνει οποιοδήποτε δικαίωμά της κατά τα ως άνω παραχωρεί αποκλειστικά και μόνον στους χρήστες και όχι στους επισκέπτες την άδεια χρήσης του περιεχόμενου της Υπηρεσίας log in (εκπαιδευτικό υλικό) με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Ειδικότερα, η «SKINCARE EXPERTS» παραχωρεί δια του παρόντος στο Χρήστη το δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας log in σύμφωνα με τους παρόντες «Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις». Εντούτοις, επαναλαμβάνεται ότι η «SKINCARE EXPERTS» κατέχει και θα διατηρεί στην κατοχή και ιδιοκτησία της όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα: α) στην Πλατφόρμα και στις Υπηρεσίες της, στις λειτουργίες και στα χαρακτηριστικά της συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: των Λογισμικών της, βάσεων δεδομένων, προγραμμάτων της, της φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και τεχνικής με τις οποίες αυτές έχει σχεδιαστεί, του μοντέλο, των αλγορίθμους, πληροφοριών και υλικών της, της τεχνογνωσίας αναφορικά με την Υπηρεσία και των Λογισμικών της, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων, παραμετροποιήσεων της Υπηρεσίας και των Λογισμικών της, παράγωγων λειτουργιών τους, β) στο διαχειριστικό εργαλείο προς τις Επιχειρήσεις, γ) στην εμπορική ονομασία «SKINCARE EXPERTS», στο εμπορικό σήμα «SKINCARE EXPERTS» και στο δικτυακό τόπο www.skincareexperts.gr και στα παράγωγα, σύνθετα, ομόηχα ή παρόμοια τους, δ) σε οποιαδήποτε άλλα λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικούς τίτλους, εμπορικά μυστικά, πατέντες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την Πλατφόρμα, την Υπηρεσία και τις λειτουργίες τα οποία καθίστανται γνωστά στο Χρήστη/ Επιχείρηση μέσω της Υπηρεσίας.

Όλο το περιεχόμενο στο δικτυακό τόπο, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό («Περιεχόμενο»), είναι ιδιοκτησία της «SKINCARE EXPERTS» εκτός από την «σελίδα» της Επιχείρησης εντός του ιστοτόπου, το περιεχόμενο της οποίας τυγχάνει ιδιοκτησία των Επιχειρήσεων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν στην κατάρτιση (δηλαδή στην παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση) όλου του περιεχομένου στο δικτυακού τόπου, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της «SKINCARE EXPERTS» που διαχειρίζεται και λειτουργεί αυτόν. Το λογισμικό, που διατίθεται στην Πλατφόρμα, είναι πνευματικά κατοχυρωμένα. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή/και του λογισμικού, που δεν είναι σε συνάρτηση με τους παρόντες όρους, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται. 

– Εμπορικό Σήμα – Domaine name

Η «SKINCARE EXPERTS» διατηρεί όλα τα δικαιώματα στο domain name www.skincareexperts.gr και όλους τους συναφείς τομείς και υποτομείς στο όνομα «SKINCARE EXPERTS», στο λογότυπο, τα σήματα Υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα ή/ και τα εμπορικά σήματα. Άλλα εμπορικά σήματα, προϊόντα και εμπορικές ονομασίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες και τους δικαιοπάροχους τους, οι οποίοι παραμένουν αποκλειστικοί δικαιούχοι των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα

Οι χρήστες θα δύνανται να συμπεριλαμβάνουν στις πληροφορίες της επιχείρησής τους συνδέσμους με την προσωπική τους ιστοσελίδα στην σελίδα: «Βρες το κέντρο σου», υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και δεν βλάπτει τη φήμη της «SKINCARE EXPERTS»  ή δεν δημιουργεί αδικαιολόγητο πλεονέκτημα. Για λόγους σαφήνειας, στην Διασυνδεόμενη Ιστοσελίδα δεν πρέπει να περιλαμβάνεται περιεχόμενο για ανήλικες ή παράνομο υλικό ή άλλο προσβλητικό, παρενοχλητικό ή άλλο καθ’ οιονδήποτε τρόπο απαράδεκτο περιεχόμενο. Δεν επιτρέπονται σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα που να υπονοούν οποιουδήποτε είδους ανύπαρκτη σύνδεση, έγκριση ή υποστήριξη από την εταιρεία. Δεν θα επιτρέπεται η χρήση τεχνικών framing ή άλλων τεχνικών για την τυχόν αφαίρεση ή απόκρυψη καταχώρισης διαφημίσεων, ειδοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων πληροφοριών που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα.

Περιεχόμενο τρίτων και εξωτερικές ιστοσελίδες (External Links)

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει διαφημίσεις που αποστέλλονται από τρίτους. Αυτοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των διαφημίσεων και είναι υποχρέωσή τους να διασφαλίσουν το ότι οι διαφημίσεις συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε διαφημίσεων τρίτου μέρους. 

Η Ιστοσελίδα και /ή το Υλικό ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς εξωτερικές ιστοσελίδες (συμπεριλαμβανομένων αυτών των Χρηστών/ Επιχειρήσεων). Οι επισκέπτες και οι Χρήστες αναλαμβάνουν την ευθύνη τυχόν επίσκεψης μίας εξωτερικής ιστοσελίδας. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, την ορθότητα ή τις απόψεις που εκφράζονται σε τέτοιες ιστοσελίδες ούτε για την ποιότητα των προσφερόμενων Προϊόντων ή Υπηρεσιών. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, οι σύνδεσμοι δεν συνεπάγονται καμία σύνδεση ή συσχέτιση ανάμεσα στην εταιρεία και τέτοιες ιστοσελίδες και η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των τυχόν προσωπικών δεδομένων που τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να κάνουν.

Η «SKINCARE EXPERTS» δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Η «SKINCARE EXPERTS» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες η ιστοσελίδα παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η «SKINCARE EXPERTS» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει.

Β. Υποχρεώσεις των Μελών/ Χρηστών/ Επιχειρήσεων ή/και των Επισκεπτών στο μέτρο δέσμευσής τους 

Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μυστικό τον κωδικό πρόσβασης στην Υπηρεσία και να μην τον κοινοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την αντίστοιχη παροχή άδειας χρήσης της Υπηρεσίας για λογαριασμό τους. Σε περίπτωση που το Μέλος θεωρεί ότι ο κωδικός πρόσβασης έχει κλαπεί ή αποκαλυφθεί σε τρίτον χωρίς την άδειά του, οφείλει να τον αλλάξει, διαφορετικά φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλήψεις του στην Πλατφόρμα. 

Τα Μέλη και οι επισκέπτες οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων τα προσωπικά τους δεδομένα και την προσωπικότητά τους και να μην προσβάλλουν αυτά με την ανάρτηση σχολίων, πληροφοριών και εν γένει με τις πράξεις ή/και παραλήψεις τους στην Υπηρεσία.

Συμφωνείται ρητά ότι τα Μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγούν στη «SKINCARE EXPERTS» κατά τη διαδικασία εγγραφής ή χρήσης της Υπηρεσίας. Τα Μέλη δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα και εγγυάται ότι:

α) Έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Γενικούς Όρους, την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και αποδέχονται το περιεχόμενό τους πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β) Με δική τους ευθύνη και δαπάνες θα λάβουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζημιώσουν την «SKINCARE EXPERTS» πλήρως, από οποιαδήποτε διεκδίκηση, απώλεια, ζημία, κόστος, έξοδα υποχρεώσεις, ευθύνες, αποκλίσεις ποινές, πρόστιμα, δικηγορικές αμοιβές που, ενδέχεται, η εταιρεία να υποστεί ως αποτέλεσμα: (i) τυχόν παραβίασης εκ μέρους τους των παρόντων Γενικών Όρων, των δηλώσεων τους και των εγγυήσεων τους δυνάμει του παρόντος, των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων της «SKINCARE EXPERTS»  (ii) οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή παράληψης που είναι παράνομη κατά τη χρήση της Υπηρεσίας log in και των λοιπών υπηρεσιών.

γ) Τα Μέλη αναγνωρίζουν και ρητά συναινούν και αποδέχονται ότι η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και κάθε πράξη ή παράλειψη δεσμεύει το ίδιο το Μέλος αποκλειστικά και ότι η Υπηρεσία διατίθεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. 

δ) Κάθε Επιχείρηση διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα όσων πληροφοριών εμφανίζονται στο Προφίλ της στην ιστοσελίδα.

ε) Οι Επιχειρήσεις καθιστούν σαφές και δεσμεύονται ότι οι παρεχόμενες Πληροφορίες είναι σε κάθε περίπτωση αληθείς, ακριβείς και όχι παραπλανητικές και ότι οι Χρήστες είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνοι για την ορθή και ενημερωμένη κατάσταση των Πληροφοριών.

στ) Κείμενα και εικόνες που αναρτώνται στο Προφίλ των χρηστών/ επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να θίγουν την τιμή, προσωπικότητα, υπόληψη, δεδομένα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ψευδής, χυδαίες, συκοφαντικές, προσβλητικές, πληροφορίες που να παραπλανούν τους επισκέπτες ή να προσβάλουν τρίτους.

ζ) Όπως ήδη έχει αναφερθεί ανωτέρω, οι επιχειρήσεις δύνανται να αναρτούν και να περιγράφουν τις παρεχόμενες από τις ίδιες υπηρεσίες αισθητικής και κοσμητολογίας ή/ και θεραπείες, χωρίς, όμως, σε κάθε περίπτωση να αναγράφεται το τίμημα παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας, αφού σκοπός της ιστοσελίδας δεν είναι η πώληση ή προώθηση τέτοιων υπηρεσιών (δεν υφίσταται δυνατότητα κράτησης, πόσο δε μάλλον δυνατότητα μεσολάβησης της εταιρείας).

Γ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πέραν των όσων ρητά αναφέρονται στους παρόντες «Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις», αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων των Μελών που συλλέγεται από την «SKINCARE EXPERTS», το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας από αυτή, τους αποδέκτες των δεδομένων και το σκοπό για τον οποίο τυχόν διαβιβάζονται σε αυτούς, αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών αναφορικά με τα δεδομένα του, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και ενιαίο με αυτό σύνολο.

ΧΙΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τελικοί Όροι

Οι παρόντες «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις» αποτελούν τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ προς τους επισκέπτες και προς τους χρήστες, οι οποίοι συνάπτουν με την εταιρεία και σύμβαση συνεργασίας, της οποίας αναπόσπαστο περιεχόμενο αποτελούν και οι όροι αυτοί.

Παραίτηση 

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Εταιρείας στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Ακυρότητα Όρων

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις» να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

– Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.