Η Skincare Experts παρουσιάζει το πρώτο πρότυπο πιστοποίησης ISO αποκλειστικά για Αισθητικούς Κοσμητολόγους, το οποίο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Η διαδικασία εφαρμογής και συμμόρφωσης των επιχειρηματικών πρακτικών της επιχείρησης:

 • ενισχύει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • βελτιώνει τη φήμη και το κύρος της επιχείρησης, και
 • εξασφαλίζει την ικανοποίηση των υφιστάμενων και δυνητικών πελατών.

Η απόκτηση του προτύπου πιστοποίησης ISO γίνεται σε τρία στάδια: Προετοιμασία – Συμμόρφωση – Αξιολόγηση.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τα οφέλη της πιστοποίησης.

Ετοιμαστείτε να μεταφέρετε την επιχείρησή σας στο επόμενο επίπεδο!

Τι είναι το ISO;

ISO (International Organization for Standardization) σημαίνει Διεθνής Οργανισμός
Τυποποίησης. Είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός διεθνής οργανισμός που
αναπτύσσει και δημοσιεύει πρότυπα για διάφορους κλάδους και τομείς. Αυτά τα πρότυπα
παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές, προδιαγραφές και απαιτήσεις για να διασφαλίσουν ότι
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι ασφαλή, αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας.
Τα πρότυπα ISO καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της
διαχείρισης ποιότητας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της τεχνολογίας πληροφοριών, της
ασφάλειας των τροφίμων και πολλών άλλων. Αναπτύσσονται μέσω μιας διαδικασίας που
βασίζεται στη συναίνεση, και στην οποία συμμετέχουν ειδικοί από όλο τον κόσμο. Τα
πρότυπα πιστοποίησης ISO είναι ευρέως αναγνωρισμένα και σεβαστά από τις κυβερνήσεις,
τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.
Η πιστοποίηση ISO είναι μια εθελοντική διαδικασία κατά την οποία μια εταιρεία ή
οργανισμός πιστοποιείται από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ότι τα προϊόντα, οι
υπηρεσίες ή οι διαδικασίες της εταιρείας πληρούν τις απαιτήσεις συγκεκριμένων προτύπων
ISO. Αυτή η πιστοποίηση βοηθά τις εταιρείες να επιδείξουν τη δέσμευσή τους στην
ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία και μπορεί επίσης να προσφέρει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στην αγορά.

Γιατί ο Αισθητικός Κοσμητολόγος χρειάζεται το ISO?

Quality – Safety – Customer satisfaction | Ποιότητα – Ασφάλεια – Ικανοποίηση πελατών

1. Επαυξάνει τη δυνατότητα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών.

Το πρότυπο πιστοποίησης ISO:

 • Πιστοποιεί ότι παρέχεις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και
 • Σε βοηθάει να εξελίξεις/βελτιώσεις ακόμα περισσότερο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

2. Διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό.

Ξεχώρισε από τον ανταγωνισμό: Διαφοροποίησε την επιχείρηση σου από επιχειρήσεις που προσφέρουν παρεμφερείς ή όμοιες υπηρεσίες, και κέρδισε περισσότερους πελάτες επιδεικνύοντας την πιστοποίηση ISO.

3. Εμπνέει εμπιστοσύνη στους νέους πελάτες.

Κέρδισε την εμπιστοσύνη των νέων πελατών: Η πιστοποίηση ISO αποτελεί απόδειξη/ένδειξη επαγγελματισμού και ποιότητας και εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες, οι οποίοι συνδέουν το ISO με οργανωμένες και πετυχημένες επιχειρήσεις.

4. Βελτιώνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης.

Η αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα του Αισθητικού Κοσμητολόγου αυξάνεται μέσα από την καταγραφή/αξιολόγηση, τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων, και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών της επιχείρησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του ISO.

Έτσι, το πρότυπο πιστοποίησης ISO καθίσταται ένα πολύ ισχυρό επιχειρηματικό εργαλείο.

Η SCE σε βοηθά να αξιοποιήσεις στο έπακρο όλα τα εργαλεία που δίνει το ISO, μέσα από επιπλέον προαιρετικές υπηρεσίες και προγράμματα συμβουλευτικής.

5. Αυξάνει την ικανοποίηση πελατών και την πιστότητα

Αύξησε την ικανοποίηση και την πιστότητα πελατών: Η εφαρμογή των νέων πρακτικών που θα προκύψουν από τη διαδικασία συμμόρφωσης με το πρότυπο πιστοποίησης ISO, θα ενισχύσουν τη σύνδεση με τους πελάτες σου.

6. Αναβαθμίζει τη φήμη και το κύρος της επιχείρησης

Βελτίωση της φήμης: Η πιστοποίηση ISO αποτελεί σήμα αριστείας και μπορεί να καθιερώσει την επιχείρηση σου στην αντίληψη των πελατών σαν ένα χώρο αναγνωρισμένο για την ποιότητα και τον επαγγελματισμό του. Επιπλέον, το ISO αυξάνει το κύρος της επιχείρησης σου και διευκολύνει την ανάπτυξη της μακροπρόθεσμα.

Βήματα απόκτησης πιστοποίησης ISO

1. Διεξαγωγή gap analysis: Η διαδικασία gap analysis (ανάλυση κενών) προσδιορίζει
τους τομείς όπου η επιχείρησή σας πρέπει να βελτιωθεί για να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του προτύπου. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια του εξειδικευμένου
συμβούλου ISO, εφαρμόζοντας διάφορα μοντέλα αξιολόγησης.
2. Ανάπτυξη σχεδίου υλοποίησης: Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης κενών, θα
αναπτύξτε μαζί με το σύμβουλο ένα σχέδιο υλοποίησης που περιγράφει τα βήματα
που απαιτούνται για την επίτευξη συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO.
3. Εφαρμογή του σχεδίου: Εφαρμόστε το σχέδιο ενημερώνοντας ή αναπτύσσοντας
νέες πολιτικές, διαδικασίες και τεκμηρίωση που ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις
του προτύπου ISO.
4. Διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων: Διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων για να βεβαιωθείτε
ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές και διαδικασίες ακολουθούνται και είναι
αποτελεσματικές.
5. Έλεγχος πιστοποίησης: Ο διαπιστευμένος σύμβουλος του φορέα πιστοποίησης
διεξάγει έλεγχο της επιχείρησής σας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με το
πρότυπο ISO. Ο φορέας πιστοποίησης θα εκδώσει πιστοποιητικό εάν η επιχείρησή
σας πληροί τις τυπικές απαιτήσεις.
6. Διατήρηση και βελτίωση: Αφού λάβετε την πιστοποίηση ISO, διατηρήστε τη
συμμόρφωση με το πρότυπο διενεργώντας τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους και
βελτιώνοντας συνεχώς τις διαδικασίες σας. Η αξιολόγηση για τη διατήρηση του
προτύπου πραγματοποιείται από το φορέα σε ετήσια βάση.

Ο ρόλος της Skincare Experts

1. Οι προδιαγραφές των προτύπων ποιότητας του ISO παρέχονται από το φορέα
πιστοποίησης, όχι την εταιρεία Skincare Experts.

2. Η Skincare Experts παρείχε το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης του Αισθητικού
Κοσμητολόγου στο φορέα πιστοποίησης, ο οποίος σχεδίασε το πρότυπο ISO.

3. Η Skincare Experts έχει την άδεια αποκλειστικής διάθεσης του προτύπου
πιστοποίησης, ως ο μοναδικός αντιπρόσωπος / μεταπωλητής.

4. Η Skincare Experts δεν εκπαιδεύει, ούτε καθοδηγεί τους πελάτες της (Αισθητικούς
Κοσμητολόγους) πάνω στο αντικείμενο της Αισθητικής, στη διεξαγωγή αισθητικών
πράξεων και πρωτοκόλλων.

5. Το πρότυπο πιστοποίησης ISO περιλαμβάνει ενδεδειγμένα πρωτόκολλα αισθητικής,
τα οποία είναι σύμφωνα με το Ελληνικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών και τις
ανάγκες της Ελληνικής αγοράς.

6. Η Skincare Experts οργανώνει και συντονίζει την προετοιμασία και την εφαρμογή
του προτύπου που διενεργείται από κατάλληλους διαπιστευμένους ανεξάρτητους
συμβούλους.

7. Τα πεδία/ενότητες πιστοποίησης είναι:

 • Ικανοποίηση πελατών
 • Διαχείριση Παραπόνων πελατών
 • Διαχείριση και Εκπαίδευση προσωπικού
 • Νέες υπηρεσίες & προϊόντα
 • Ετήσιοι ποιοτικοί & ποσοτικοί στόχοι
 • Διαχείριση και αξιολόγηση προμηθευτών / εξωτερικών συνεργατών & συμβάσεων
 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την νομοθεσία
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων και ενέργειες αξιολόγησης & βελτίωσης
 • Συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

8. Η πιστοποίηση παρέχεται από το φορέα πιστοποίησης, όχι την εταιρεία Skincare
Experts.

9. Ο Αισθητικός Κοσμητολόγος καταβάλλει στην εταιρεία Skincare Experts το
συνολικό κόστος για την εφαρμογή του προτύπου και την πιστοποίηση, καθώς και
τις υπηρεσίες των διαπιστευμένων συμβούλων.

10. Οι Αισθητικοί Κοσμητολόγοι μπορούν να επωφεληθούν από συμπληρωματικά
προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης που παρέχονται από την SCE, χωρίς
αυτά να είναι υποχρεωτικά για την εφαρμογή του προτύπου.