ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ι. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για την «SKINCARE EXPERTS» η ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών είναι πολύ σημαντική γι’ αυτόν τον λόγο η εταιρεία συλλέγει και διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα για να διατηρηθούν ασφαλή.

Η παρούσα δήλωση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Κανονισμού 679/2016 της ΕΕ (εφεξής «Ο Κανονισμός»), όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, στους Επισκέπτες και Χρήστες του Ιστοτόπου, ο οποίος ιστότοπος ανήκει στην «SKINCARE EXPERTS» εταιρεία με την επωνυμία: «SKINCARE EXPERTS PRIVATE COMPANY», ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «ο Υπεύθυνος επεξεργασίας»), και έχει ως σκοπό να περιγράψει τις μεθόδους διαχείρισης με αναφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και να επιτρέψει στους περιηγητές να γνωρίσουν τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων σε περίπτωση χορήγησής τους. 

Όπως καθορίζεται στους «Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις» Επισκεπτών και Χρηστών του ιστοτόπου, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας απευθύνονται σε άτομα ηλικίας άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και δικαιοπρακτικά ικανών. Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων λάβει γνώση επεξεργασίας δεδομένων ατόμων, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης χρήσης, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς τη χρήση της προσφερόμενης υπηρεσίας, καθώς και το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που αποκτήθηκαν.

Σας ζητάμε επίσης να διαβάσετε την “Πολιτική Cookies” και “Γενικούς Όρους Χρήσης” του ιστότοπου που περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και περιεχόμενο και του παρόντος.

ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της «SKINCARE EXPERTS» διέπεται από τους όρους της παρούσας, από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων EU General Data Protection Regulation (GDPR) – Νόμος 4624/2019 κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου κατ’ ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, όπως κάθε φορά ισχύει.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού, επισημαίνει ότι ο προαναφερόμενος Κανονισμός προβλέπει την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και ότι η επεξεργασία αυτή θα βασίζεται στις αρχές της ορθότητας, νομιμότητας, διαφάνειας και προστασίας της εμπιστευτικότητας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

ΙΙΙ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και οι τεχνικές διαδικασίες ή αυτές του λογισμικού που διέπουν τη λειτουργία του Ιστοτόπου αποκτούν κατά τη διάρκεια της κανονικής τους λειτουργίας ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση γίνεται σιωπηρά μέσω των μηχανισμών και πρωτοκόλλων πρόσβασης και λειτουργίας που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο. Κάθε φορά που ο επισκέπτης ή χρήστης συνδέεται μέσω του Ιστοτόπου τα δεδομένα πρόσβασης αποθηκεύονται στα συστήματά μας με τη μορφή αρχείων πίνακα ή γραφικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης με μοναδικό σκοπό την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου, προκειμένου να προσδιοριστούν οι σελίδες που προτιμούν οι Επισκέπτες/ Χρήστες και έτσι να παρέχεται συνεχώς πιο ικανοποιητικό περιεχόμενο και να ελέγχεται η σωστή λειτουργία τους. Εφόσον ζητηθεί από αρμόδια Αρχή, τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών ηλεκτρονικών εγκλημάτων κατά του Ιστοτόπου ή των Επισκεπτών/ Χρηστών τους.

Επιπλέον, οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η «SKINCARE EXPERTS» κατά την περιήγηση στο www.skincareexperts.gr είναι οι ακόλουθες: 

– Tα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σύναψη και πραγματοποίηση της επικοινωνίας σας με την εταιρεία, όπως, αυτά αποτυπώνονται στην φόρμα επικοινωνίας, ήτοι το όνομα και επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Επισκέπτη ή/και Χρήστη. Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος επικοινωνεί μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η παροχή εκ μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων του γίνεται οικειοθελώς και αποκλειστικά κατά την ελεύθερη βούλησή του. Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω παρασχεθέντα προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον συγκεκριμένο σκοπό.

– Επεξεργαζόμαστε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε με την εταιρεία μας για να σας παράσχουμε τη βοήθεια που χρειάζεστε

– με την συγκατάθεσή σας, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ

– με τη δημιουργία λογαριασμού στην «SKINCARE EXPERTS», αποκλειστικά και μόνον ως Χρήστες/ Μέλη/ Επιχειρήσεις, συλλέγουμε το όνομα και επώνυμό σας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνό σας (σταθερό ή/και κινητό), την διεύθυνσή σας, το όνομα Χρήστη, τον κωδικό πρόσβασής σας και προαιρετικά την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησής σας ή το έτος σύστασης της εταιρείας σας. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την πρόσβασή σας στο ασφαλές πεδίο του ιστοτόπου. Με τη ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω της ανάλυσης των προσωπικών σας δεδομένων, μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας σε σχέση με τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να σας παρουσιάσουμε προτάσεις και προσφορές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Σε περίπτωση ελέγχου ταυτότητας του λογαριασμού «SKINCARE EXPERTS» μέσω κοινωνικών δικτύων, συλλέγουμε από αυτά τα τρίτα μέρη τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή και έλεγχο ταυτότητας μέσω του Facebook και Google+. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα και επίθετο, τηλέφωνο και διεύθυνση.

ΙV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ, ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την πλοήγησή σας στον ιστότοπο, όπως οι σελίδες/ παράθυρα που επισκέπτεστε και πώς αλληλεπιδράτε σε μια μόνο σελίδα/ παράθυρο και αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες στους διακομιστές (server) μας. Μόνο κατόπιν της δικής σας συγκατάθεσης μπορεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να εξατομικεύσει την εμπειρία σας ως εγγεγραμμένου χρήστη χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες καθώς επίσης και να προχωρήσει σε ανάλυση μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, όπως η δημιουργία προφίλ, προτείνοντάς σας προσφορές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας καθώς και αποστέλλοντάς σας εμπορικές ενημερώσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα σας. Οι ενημερώσεις αυτές θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω του τρόπου που έχετε επιλέξει.

Κατά την χρήση του ιστοτόπου εάν η λειτουργία εντοπισμού θέσης είναι ενεργή, ο ιστότοπος μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση του επισκέπτη/ χρήστη. Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τέτοιον τρόπο που επιτρέπει την αναγνώριση του επισκέπτη/ χρήστη και χρησιμοποιούνται για την αποστολή εξατομικευμένων διαφημιστικών ενημερώσεων με βάση τις θέσεις που καταγράφηκαν από τη λειτουργία εντοπισμού θέσης. Οι εν λόγω πληροφορίες σχετικά με τη θέση του επισκέπτη/ χρήστη δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και μπορούν να ενεργοποιηθούν ή απενεργοποιηθούν από εκείνον ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις της συσκευής του.

Τα δεδομένα θέσης που χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών σκοπών στους εγγεγραμμένους χρήστες ή/και επισκέπτες και αφορούν τους τομείς ενδιαφέροντός τους αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από τον τελευταίο γεωγραφικό εντοπισμό τους. 

  1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω της χρήσης του Ιστοτόπου θα υφίστανται επεξεργασία με την συγκατάθεση των Ενδιαφερομένων μερών ή και στο πλαίσιο της υποχρεωτικής και άφευκτης επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται κατωτέρω:

– Διαχείριση της αλληλογραφίας και της επικοινωνίας με Χρήστες και Επισκέπτες.

– Παραχώρηση στις Επιχειρήσεις της δυνατότητας χρήσης των εφαρμογών της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και όλων των εφαρμογών που, ενδεχομένως, αναπτύσσονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και προσφέρονται στους Χρήστες για την διαχείριση και βελτίωση της άσκησης της εμπορικής τους δραστηριότητας.

– Συλλογή του βαθμού ικανοποίησης των Χρηστών σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, επιτρέποντάς τους ακόμα και την κοινοποίηση κριτικών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών των οποίων έκαναν χρήση.

– Αδυναμία επεξεργασίας του προφίλ από τους ίδιους τους Χρήστες, παρά μόνον από την εταιρεία. 

Άσκηση δραστηριοτήτων ανάλυσης της αγοράς και οικονομο-στατιστικών ερευνών μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που σχετίζονται με τις προτιμήσεις του Χρήστη ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και την συχνότητα χρήσης της πλατφόρμας που πραγματοποιεί ο Χρήστης.

– Άσκηση δραστηριοτήτων ανάλυσης των ενδιαφερόντων, των συνηθειών και των επιλογών των Χρηστών, ακόμα και με σκοπό την αποστολή εξατομικευμένου υλικού σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

– Επαλήθευση της πληρότητας, της εγκυρότητας και της ορθότητας των παρεχόμενων δεδομένων, ακόμα και με σκοπό τον προσδιορισμό των δραστών ενδεχόμενων αδικημάτων και την αποφυγή ηλεκτρονικής απάτης αποκλειστικά στην περίπτωση ειδικών αιτημάτων των αρμόδιων Αρχών

 

Η παροχή δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω είναι προαιρετική, όμως ενδεχόμενη άρνηση εκ μέρους του επισκέπτη/ χρήστη θα καταστήσει πρακτικά αδύνατη στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων την παροχή υπηρεσιών. Όταν ο Επισκέπτης/ Χρήστης χρησιμοποιεί τα παράθυρα της ιστοσελίδας ή και την εκπαιδευτική πλατφόρμα ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί με τη ρητή συγκατάθεσή του:

– Nα συλλέγει προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ προκειμένου να στείλει ειδοποίηση στην συσκευή του περιηγητή. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσει τη λειτουργία ειδοποίησης αλλάζοντας την επιλογή από τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής του.

– Να συλλέγει πληροφορίες με αυτοματοποιημένο τρόπο, όπως δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητά του από την κινητή συσκευή του, την παραμονή του επισκέπτη/ χρήστη στην εφαρμογή ή τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται ώστε να βελτιώσουμε τις προσφορές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Σχετικά με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιηθεί κυρίως ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε εγγυώνται υψηλά πρότυπα ασφαλείας, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

  1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό, σε έγγραφη και/ή σε ηλεκτρονική μορφή ακόμα και μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να γίνει μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων ειδικών για την αποθήκευση, τη διαχείριση και τη μετάδοση των δεδομένων αυτών.

Τα δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία θα προστατεύονται με φυσικές και λογικές μεθόδους που θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, διάδοσης, απώλειας και καταστροφής δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 32 του Κανονισμού.

Η διάρκεια της επεξεργασία των δεδομένων δεν θα υπερβαίνει τον χρόνο που είναι αναγκαίος για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν λάβει αίτημα ακύρωσης της συγκατάθεσης του επισκέπτη/ χρήστη, τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της τελευταίας πρόσβασης στον ιστότοπο. 

VII. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την «SKINCARE EXPERTS» ως Υπεύθυνου Διαχείρισης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από άτομα ή κατηγορίες ατόμων που ενεργούν ως Υπεύθυνοι Διαχείρισης δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού ή οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να επεξεργάζονται δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο. 29 του Κανονισμού.

Επιπλέον, για ορισμένες υπηρεσίες, τα δεδομένα των επισκεπτών (όνομα, email) μπορούν να κοινοποιηθούν με την συγκατάθεση των ιδίων σε επιχειρήσεις με μοναδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών που ζητούνται από τον ίδιο τον Επισκέπτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις/ χρήστες είναι ανεξάρτητοι, συνεπώς ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της εταιρείας δεν ευθύνεται για την επεξεργασία των δεδομένων από την τυχόν επιχείρηση ή από την διάθεση των δεδομένων από τον ίδιο τον επισκέπτη. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης δεδομένων δεν ευθύνεται επίσης για το περιεχόμενο και την συμμόρφωση με τη νομοθεσία σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τοποθεσίες που δεν διαχειρίζεται ο ίδιος αλλά τυχόν μέλη του ιστότοπου της «SKINCARE EXPERTS»  

VΙII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Βάσει των άρθρων 15-22 του Κανονισμού, ο Επισκέπτης/ Χρήστης, ως ενδιαφερόμενο μέρος, έχει το δικαίωμα να ασκεί συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο ενδιαφερόμενος σε εφαρμογή του κανονισμού έχει το δικαίωμα:

– Να λαμβάνει επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί, σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσιτή μορφή, σε απλή και σαφή γλώσσα

– Να έχει ενημέρωση: για την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας, για τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας,  για την περίοδο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, για την εφαρμοζόμενη λογική καθώς και την σημασία και τις αναμενόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων, στην περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών εργαλείων στο πλαίσιο διαδικασίας αυτόματης συλλογής και/ή διαμόρφωσης προφίλ. 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο Επισκέπτης/ Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, μεταφοράς (φορητότητας δεδομένων) και διαγραφής των δεδομένων του, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του, το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης της επεξεργασίες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που τίθενται από το κανονιστικό πλαίσιο για κάθε ένα από τα παραπάνω δικαιώματα.

Τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε ερχόμενοι σε επικοινωνία με την εταιρεία μας μέσω των στοιχείων που παρατίθενται παρακάτω ενότητα «τρόποι επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή/και τον Υπεύθυνο Προστασίας των προσωπικών Δεδομένων.

ΙΧ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να ασκήσει τα ως άνω και όλα τα υπόλοιπα νομοθετικά προβλεπόμενα δικαιώματά του, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί ανά πάσα στιγμή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων και/ή στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή για να πληροφορηθεί τον ενημερωμένο κατάλογο των Εκτελούντων την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν οριστεί από την εταιρεία, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

– Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων:

«SKINCARE EXPERTS PRIVATE COMPANY»

Σταδίου 39

105 59 Αθήνα

[email protected] 

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ THΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία έχει αναθέσει έναν υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων. Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την επεξεργασία τους, ο Επισκέπτης/ Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της εταιρείας σχετικά με την προστασία των δεδομένων (DPO), αποστέλλοντας email με θέμα: «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων», στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 

Η παρούσα δήλωση μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές. Προκειμένου ο Επισκέπτης/ Χρήστης να είναι πάντα ενημερωμένος, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας τον καλεί να επισκέπτεται περιοδικά αυτή την σελίδα. Επιπλέον, εάν οι αλλαγές αυτές έχουν αντίκτυπο στα δεδομένα που αφορούν στον ενδιαφερόμενο, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων θα ενημερώσει τον Επισκέπτη/ Χρήστη πριν οι αλλαγές αυτές τεθούν σε ισχύ, δημοσιεύοντας τις με την μέγιστη διαφάνεια στον Ιστότοπο.